ἀργυροκόπος

- серебряных дел мастер

Лексема: ἀργυροκόπος


Номер Стронга: 695


Определения: 695, ἀργυροκόπος
серебряник.


Словарь Дворецкого:

695: ἀργυροκόπος

ἀργῠρο-κόπος серебряных дел мастер Плутарх (ок. 46 — ок. 126)Морфологичский анализ слова ἀργυροκόπος:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀργυροκόπος


Перевод: a silversmith


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно