αἰσθητήρια

- чувства

Лексема: αἰσθητήριον


Номер Стронга: 145


Определения: 145, αἰσΘητήριον
орган чувств; перен.чувство, способность (понимать, распознавать, судить).


Словарь Дворецкого:

145: αἰσΘητήριον

αἰσθητήριον τό
1) филос. (лат. sensorium) орган чувств, чувствилище Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Секст Эмпирик (3 в. н.э.)
2) чувство, способность
Пр.:(τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα πρός τι Новый Завет)Морфологичский анализ слова αἰσθητήρια:


Часть речи: Существительное


Лексема: αἰσθητήριον


Перевод: perceptive faculty


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Средний


Открыть окно