ἠμέλησας,

- пренебрёг ты,

Лексема: ἀμελέω


Номер Стронга: 272


Определения: 272, ἀμελέω
пренебрегать, не радеть, относиться беспечно, оставлять без внимания.


Словарь Дворецкого:

272: ἀμελέω

ἀμελέω
быть беззаботным, относиться беспечно; оставлять без внимания, пренебрегать
Пр.:(ἀμελῆσαί τινος Гомер (X-IX вв. до н.э.), Эсхил (525/4-456 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126), ἐπί τινι Софокл (ок. 496-406 до н.э.) и τινα (τι) Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
τὸ μέ ἀ. μάθε Эсхил (525/4-456 до н.э.) — не оставляй (меня) своими заботами, не покидай меня;
ἀ. λέγειν τι Платон (427-347 до н.э.) — обходить молчанием что-л.;
ταύτην τέν ὁδὸν ἠμέλησε Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — он отверг этот образ действий;
ἀμελεῖσθαι ὑπό τινος Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.) и τινι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — быть в пренебрежении у кого-л.;
ἀ. σκοπεῖν τινος Платон (427-347 до н.э.) — прекратить рассмотрение (судебного) дела о чем-л.;
ἀμελήσας ἐρωτᾶν (αὐτόν), ἀπεπειρώμην … Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — вместо того, чтобы обратиться к нему с вопросом, я стал допытываться …Морфологичский анализ слова ἠμέλησας,:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 2-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀμελέω


Перевод: to be unconcerned, be negligent


Открыть окно