ἀσύνθετος

- вероломная

Лексема: ἀσύνθετος


Номер Стронга: 802


Определения: 802, ἀσύνΘετος
вероломный (нарушающий свое слово или обещание), ненадежный, неверный; син.786 (ἄσπονδος).


Словарь Дворецкого:

802: ἀσύνΘετος

ἀ-σύνθετος
староатт. ἀξύνθετος 2
1) не составной, несложный, простой Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.)
2) ненадежный, вероломный
Пр.:(ὄχλος Демосфен (384-322 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀσύνθετος:


Часть речи: Прилагательное


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Женский


Лексема: ἀσύνθετος


Перевод: disagreeable


Открыть окно