βλάσφημος·

- злоречивый;

Лексема: βλάσφημος


Номер Стронга: 989


Определения: 989, βλάσφημος
хулительный, богохульный, злоречивый; как сущ.хулитель.


Словарь Дворецкого:

989: βλάσφημος

βλάσ-φημος 2
1) злоречивый, злопыхательный
Пр.:(Ἀρχίλοχος Аристотель (384-322 до н.э.); ἄνθρωπος Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
2) злобный
Пр.:(λοιδορίαι Плутарх (ок. 46 — ок. 126)).
3) кощунственный, богохульный Новый ЗаветМорфологичский анализ слова βλάσφημος·:


Часть речи: Прилагательное


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Лексема: βλάσφημος


Перевод: blasphemous, defamatory


Открыть окно