διδακτοὺς

- научившихся

Лексема: διδακτός


Номер Стронга: 1318


Определения: 1318, διδακτός
1. познаваемый, доступный усвоению;
2. (о вещах) преподанный, выученный, изученный;
3. (о людях) наученный, обученный, усвоивший, просвещенный.


Словарь Дворецкого:

1318: διδακτός

διδακτός 3 и 2
1) преподанный, выученный, усвоенный
Пр.:ἅπαντά σοι κείνης διδακτά Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — всему (этому) научила тебя она
2) могущий быть преподанным, познаваемый, доступный усвоению
Пр.:(ἀρεταί Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.); πᾶσα ἐπιστήμη Аристотель (384-322 до н.э.))
οὐ δ., ἄλλ΄ ἀσκητός Платон (427-347 до н.э.) — приобретаемый не обучением, а упражнением;
πάντα διδακτά τε ἄρρητά τε Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — все познаваемое и неизреченное (непознаваемое);
δίδαξον, εἰ διδακτόν Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — скажи, если можно

3) обученный, научившийся, усвоивший, просвещенный
Пр.:(ἔσονται πάντες διδακτοὴ θεοῦ Новый Завет)Морфологичский анализ слова διδακτοὺς:


Часть речи: Прилагательное


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Лексема: διδακτός


Перевод: educated, taught


Открыть окно