γραμματεύς,

- книжник,

Лексема: γραμματεύς


Номер Стронга: 1122


Определения: 1122, γραμματεύς
1. книжник (человек из группы знатоков и переписчиков В.З. во время И.Х.);
2. писец, секретарь; син.3544 (νομικός), 3547 (νομοδιδάσκαλος).


Словарь Дворецкого:

1122: γραμματεύς

γραμμᾰτεύς -έως , шутл. Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.)
1) писец, секретарь
Пр.: γ. τῆς πόλεως Демосфен (384-322 до н.э.) — государственный секретарь (оглашавший в экклесии деловые документы)
2) ученый, книжник Новый ЗаветМорфологичский анализ слова γραμματεύς,:


Часть речи: Существительное


Лексема: γραμματεύς


Перевод: a scribe, town-clerk, man of learning


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно