ἠσφαλισάμην

- обеспечил

Лексема: ἀσφαλίζω


Номер Стронга: 805


Определения: 805, ἀσφαλίζω
1. укреплять; ср.з.закреплять, забивать (в колоды), сковывать;
2. обезопасить, охранять (от опасностей).


Словарь Дворецкого:

805: ἀσφαλίζω

ἀσφᾰλίζω
1) тж. med. обеспечивать, укреплять
Пр.:(ἄκραν τείχεσι и πόλις τάφρῳ ἠσφαλισμένη Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
ἀσφαλίζεσθαί τινι τέν ἐπιφορὰν τῶν βελῶν Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — предохранять себя чем-л. от метательных снарядов

2) med. сковывать, забивать
Пр.:(πόδας εἰς τὸ ξύλον Новый Завет)Морфологичский анализ слова ἠσφαλισάμην:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Средн.


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 1-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀσφαλίζω


Перевод: to secure


Открыть окно