ἀντικείμενος

- противостоящий

Лексема: ἀντίκειμαι


Номер Стронга: 480


Определения: 480, ἀντίκειμαι
противостоять, противиться; как сущ.враг, противник; LXX: 0340 (איב‎), 06696 (צור‎), 07853 (שׂטן‎).


Словарь Дворецкого:

480: ἀντίκειμαι

ἀντί-κειμαι
1) лежать впереди, т.е. предстоять, предназначаться
Пр.:(τιμὰ ἀγαθοῖσιν ἀντίκειται Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.))
2) быть противоположным, противостоять
Пр.:(πρός τι Софокл (ок. 496-406 до н.э.); παντὴ λόγῳ λόγος ἴσος ἀντίκειται Секст Эмпирик (3 в. н.э.))
τὰ ἀντικείμενα κατὰ διάμετρον Аристотель (384-322 до н.э.) — диаметрально противоположные вещиМорфологичский анализ слова ἀντικείμενος:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀντίκειμαι


Перевод: I resist, oppose


Время: Настоящее


Залог: Средн.


Наклонение: Причастие


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно