ἀκάνθινα

- терновые

Лексема: ἀκάνθινος


Номер Стронга: 174


Определения: 174, ἀκάνΘινος
терновый, колючий, с шипами, тернистый.


Словарь Дворецкого:

174: ἀκάνΘινος

ἀκάνθινος 3
1) акантовый
Пр.:(ἱστός Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
2) тернистый
Пр.:(ἀταρποί Анакреон(т))
3) терновый
Пр.:(στέφανος Новый Завет)Морфологичский анализ слова ἀκάνθινα:


Часть речи: Прилагательное


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Средний


Лексема: ἀκάνθινος


Перевод: thorny


Открыть окно