ἀληθινοί,

- истинны,

Лексема: ἀληθινός


Номер Стронга: 228


Определения: 228, ἀληΘινός
истинный, подлинный, правдивый, настоящий, справедливый, искренний; син.227 (ἀληΘής); LXX: 0571 (אֱמֶת‎).


Словарь Дворецкого:

228: ἀληΘινός

ἀληθῐνός дор. ἀλᾱθῐνός 3
1) истинный, подлинный, настоящий
Пр.:(στράτευμα Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); σοφία Платон (427-347 до н.э.); φίλος Демосфен (384-322 до н.э.); ἀνήρ Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н.э.))
2) несомненный, (досто)верный
Пр.:(μαρτυρία Демосфен (384-322 до н.э.); νίκη Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
3) правдивый, искренний
Пр.:(εὔνοια, δάκρυον Плутарх (ок. 46 — ок. 126))Морфологичский анализ слова ἀληθινοί,:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀληθινός


Перевод: true, real, genuine


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Открыть окно