γνωρίσαι

- (чтобы) дать знать

Лексема: γνωρίζω


Номер Стронга: 1107


Определения: 1107, γνωρίζω
1. возвещать, давать знать, открывать, являть;
2. знать, познавать.


Словарь Дворецкого:

1107: γνωρίζω

γνωρίζω
1) делать известным, знакомить
Пр.:(τί τινι Эсхил (525/4-456 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.))
ἐγνώριστο τὸ ζητούμενον Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — искомое стало известным;
γνωρίσαι τινά τινι Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — представить кого-л. кому-л.

2) узнавать, познавать
Пр.:(τι Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), περί τι и περί τινος Аристотель (384-322 до н.э.))
αἱ γνωρίζουσαι τέχναι Аристотель (384-322 до н.э.) — познавательные искусства;
διὰ τῆς περὴ τέν ὄψιν αἰσθήσεως γ. τι Аристотель (384-322 до н.э.) — зрительно воспринимать что-л.;
πρῶτον ὄψει γνωρίσαι τινά Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — впервые лично увидеть кого-л.

3) завязывать знакомство, знакомиться
Пр.:(τινά Платон (427-347 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.))
ἐγνωρισμένος τινί Демосфен (384-322 до н.э.) — знакомый с кем-л.

4) поддерживать знакомство, находиться в дружеских отношениях
Пр.:(σύνισθί τε καὴ γνώριζε ἡμᾶς Платон (427-347 до н.э.))
οὐκέτι γνωρίζομαι πρὸς αὐτῶν Лукиан (ок. 120 — ок. 190) — они со мной больше знаться не хотят

5) узнавать, опознавать
Пр.:ὅστις γνωριεῖ μ΄ ἰδών Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — кто, увидев, мог бы меня узнать;
γ. τινί Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — опознавать по чему-л.Морфологичский анализ слова γνωρίσαι:


Часть речи: Глагол


Лексема: γνωρίζω


Перевод: I make known, declare, know


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Инфинитив


Открыть окно