δεδόξασται

- прославился

Лексема: δοξάζω


Номер Стронга: 1392


Определения: 1392, δοξάζω
славить, прославлять; признавать славным, почитать славным, делать славным, наделять славою; LXX: 03513 (כּבד‎) B(ni), C(pi), а тж.06286 (פּאר‎).


Словарь Дворецкого:

1392: δοξάζω

δοξάζω
1) полагать, считать, думать
Пр.:(περί τινος Платон (427-347 до н.э.))
τὰ δοξαζόμενα ἀληθῶς Платон (427-347 до н.э.) — правильные мнения;
δ. τε καὴ οἴεσθαι γιγνώσκειν Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — полагать и считать (это) знанием;
πῶς ταῦτ΄ ἀληθῆ δοξάσω ; Эсхил (525/4-456 до н.э.) — как мне убедиться в истинности этого?:
ἐπὴ πλέον τι αὐτὸν δ. Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — быть слишком высокого мнения о себе;
δοξαζόμενος ἄδικος Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — слывущий несправедливым;
τῇδε νιν δοξάζομεν (pl. = sing.) μάλιστ΄ ἂν εἶναι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — я убежден, что она здесь

2) славить, прославлять
Пр.:δεδοξασμένος ἐπί τινι Полибий (ок. 200-120 до н.э.) и ἔν τινι Диодор Сицилийский, I в. до н. э. — славящийся (прославленный, славный) чем-л.Морфологичский анализ слова δεδόξασται:


Часть речи: Глагол


Лексема: δοξάζω


Перевод: I glorify, honor, bestow glory on


Лицо: 3-е склонение


Время: Перфект


Залог: Пассив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное


Открыть окно