διελεγχθῶμεν,

- проверим,

Лексема: διελέγχω


Номер Стронга:


Определения:


Морфологичский анализ слова διελεγχθῶμεν,:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Сослагательное (subj)


Лицо: 1-е склонение


Число: Множественное


Лексема: διελέγχω


Перевод: to dispute


Открыть окно