διαπονηθήσεται

- будет огорчён

Лексема: διαπονέω


Номер Стронга: 1278


Определения: 1278, διαπονέομαι
страд. досадовать, огорчаться, (воз)негодовать.


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова διαπονηθήσεται:


Часть речи: Глагол


Время: Будущее


Залог: Пассив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: διαπονέω


Перевод: to thoroughly pain, be troubled (pass.)


Открыть окно