ἀνωφελής,

- негодный,

Лексема: ἀνωφελής


Номер Стронга: 512


Определения: 512, ἀνωφελής
1. бесполезный, напрасный; как сущ.бесполезность;
2. негодный, вредный.


Словарь Дворецкого:

512: ἀνωφελής

ἀν-ωφελής 2
1) отказывающий в помощи
Пр.:(τότε ἦσθ΄ ἀ. Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
2) бесполезный, ненужный, напрасный
Пр.:(γόοι Эсхил (525/4-456 до н.э.); τινι Платон (427-347 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
3) пустой, призрачный
Пр.:(σκιά Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
4) негодный, вредный
Пр.:(τινι Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀνωφελής,:


Часть речи: Прилагательное


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Лексема: ἀνωφελής


Перевод: useless


Открыть окно