ἀδόκιμον

- неочищенное

Лексема: ἀδόκιμος


Номер Стронга: 96


Определения: 96, ἀδόκιμος
1. неполноценный, неспособный, негодный, превратный;
2. недостойный, презренный, жалкий.


Словарь Дворецкого:

96: ἀδόκιμος

ἀ-δόκῐμος 2
1) неполноценный, фальшивый, негодный
Пр.:(νόμισμα Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.))
2) незнатный, презираемый Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.)
3) презренный, жалкий, дрянной
Пр.:(λακίσματα Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); Μοῦσα Платон (427-347 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀδόκιμον:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀδόκιμος


Перевод: failing to pass the test


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно