δειπνεῖν

- обедать

Лексема: δειπνέω


Номер Стронга: 1172


Определения: 1172, δειπνέω
ужинать, вечерять, обедать.


Словарь Дворецкого:

1172: δειπνέω

δειπνέω
(поздн. fut. δειπνήσομαι) обедать Гомер (X-IX вв. до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н.э.)
Пр.:δ. τὸ ἄριστον Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — довольствоваться завтраком вместо обеда;
ἄρτον δειπνῆσαι τετράτρυφον Гесиод (IX в. до н.э.) — пообедать четырьмя ломтями хлеба;
πολυτελῆ δ. Лукиан (ок. 120 — ок. 190) — есть изысканные обеды;
δ. τάλλότρια Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — питаться на чужой счетМорфологичский анализ слова δειπνεῖν:


Часть речи: Глагол


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Инфинитив


Лексема: δειπνέω


Перевод: to have dinner, dine


Открыть окно