διαφέρει

- отличается

Лексема: διαφέρω


Номер Стронга: 1308


Определения: 1308, διαφέρω
перех. 1. переносить;
2. распространять, разносить;
3. ср.з.носиться в разные стороны (о корабле); неперех.4. отличаться, разниться;
5. превосходить, быть лучше, дороже.


Словарь Дворецкого:

1308: διαφέρω

δια-φέρω
(fut. διοίσω, aor. 1 διήνεγκα — ион. διήνεικα, aor. 2 διήνεγκον: aor. pass. διηνέχθην)
1) носить в разные стороны
Пр.:(σκῆπτρα Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); καθάπερ ἐν κλύδωνι Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
ἐπὴ λεπτοῦ ναυαγίου διαφέρεσθαι Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — носиться (по морю) на тонком обломке разбитого корабля

2) разносить, раскладывать, распределять
Пр.:(ἕκαστα εἰς τὰς χώρας τὰς προσηκούσας Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
3) переносить, переводить
Пр.:(τὸν Ἰσθμὸν τὰς ἡμισείας τῶν νεῶν Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
ἔστησαν ὀρθαὴ καὴ διήνεγκαν κόρας Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — они встали и огляделись вокруг

4) разносить, распространять
Пр.:(κηρύγματα Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); ἀγγελίας Лукиан (ок. 120 — ок. 190); φήμη τις διηνέχθη περί τινος Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
– широко прославлять (τινά Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.))

5) разбрасывать, рассеивать
Пр.:φυγῇ διαφέρεσθαι δι΄ ἀλλήλων Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — разбегаться в разные стороны
6) носить, вынашивать
Пр.:(γαστρὸς ὄγκον Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
διενέγκασα καὴ τεκοῦσα Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — выносившая и родившая (ребенка)

7) перевозить, доставлять
Пр.:(τὸ ἤλεκτρον εἰς τοὺς Ἕλληνας Аристотель (384-322 до н.э.))
8) вносить, подавать
Пр.:(ψῆφον Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э., Демосфен (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
ψῆφον φανερὰν διενεγκεῖν Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — открыто проголосовать

9) переносить, терпеть, сносить
Пр.:(ῥa_`στά τι Софокл (ок. 496-406 до н.э.); ἀργῶς τέν φυγήν Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
10) (о времени) вести, проводить
Пр.:(τὸν αἰῶνα Гомер (X-IX вв. до н.э.))
θεοὺς σέβων βίον διήνεγκε Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — он прожил свою жизнь благочестиво;
δ. τὸν πόλεμον Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — вести затяжную войну (ср. 12);
τέν νύκτα κλαίων διήνεγκε Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — он провел ночь в слезах

11) существовать, жить
Пр.:ἄπαις διοίσει Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — он останется бездетным
12) вести до конца, заканчивать
Пр.:πόλεμον διενείκας Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — закончив войну (ср. 10)
13) переворачивать, опрокидывать
Пр.:(πάντ΄ ἄνω τε καὴ κάτω Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
14) волновать, смущать, тревожить
Пр.:(διαλγές ἄτα διαφέρει τὸν αἴτιον Эсхил (525/4-456 до н.э.); δ. τὰς ψυχὰς πράγμασι καὴ φροντίσι Плутарх (ок. 46 — ок. 126)): pass. волноваться, колебаться
πολλὰ διενεχθεὴς τῇ γνώμῃ (тж. τῷ λογισμῷ и τοῖς λογισμοῖς) Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — долго не зная, какое принять решение

15) отличаться, разниться
Пр.:(τινί τινος Платон (427-347 до н.э.))
δ. τινός Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), τινί Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), τι, πρός τι и κατά τι Аристотель (384-322 до н.э.), εἴς τι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) и ἔν τινι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.); — отличаться чем-л. (в чём)-л.;
δ. ταῖς ἀντικειμέναις διαφοραῖς или δ. ἐναντίως Аристотель (384-322 до н.э.) — отличаться противоположными свойствами

16) выгодно отличаться, превосходить
Пр.:(τινός τι Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э., Лукиан (ок. 120 — ок. 190), τινά τινι Полибий (ок. 200-120 до н.э.), Диодор Сицилийский, I в. до н. э., τινί τινος Плутарх (ок. 46 — ок. 126), τινί Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э., Полибий (ок. 200-120 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126), εἴς τι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), ἐπί τινι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), ἔν τινι Исократ (436-338 до н.э.), πρός τι Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э. и κατά τι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
ἱμάτια διαφέροντα Платон (427-347 до н.э.) — отличные одежды;
πολὺ διέφερεν ἀλέξασθαι ἢ μάχεσθαι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — было гораздо выгоднее вести оборону, чем принять открытый бой;
πεπραχέναι διαφέρον τι Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — совершить нечто особенное, отличиться

17) med. (aor. διηνέχθην)
Пр.:(тж. δ. ταῖς γνώμαις Полибий (ок. 200-120 до н.э.)) расходиться во мнениях (ἀλλήλοις Платон (427-347 до н.э.) и πρὸς ἀλλήλους Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Полибий (ок. 200-120 до н.э.); περί τινος Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), ἀμφί τινος и ἔν τινι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
τὰ διαφέροντα Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — спорные вопросы

18) преимущ. impers. быть важным, иметь значение
Пр.:(τοῦτο διέφερε τοῖς Θηβαίοις Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
τὰ διαφέροντα (πράγματα) Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Исей (ок. 420-350 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126); — важные вопросы;
ἰδίᾳ τι αὐτῷ διαφέρει Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — это представляет для него личный интерес;
οὔ τί οἱ διέφερε ἀποθανέειν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — он относился равнодушно к смертиМорфологичский анализ слова διαφέρει:


Часть речи: Глагол


Лексема: διαφέρω


Перевод: I carry through, differ, surpass, excel


Лицо: 3-е склонение


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное


Открыть окно