δύο

- два

Лексема: δύο


Номер Стронга: 1417


Определения: 1417, δύο
два, оба.


Словарь Дворецкого:

1417: δύο

δύο эп.-поэт. тж. δύω (indecl., но тж.: gen. δυοῖν, δυεῖν — ион.-дор. δυῶν, dat. δυοῖν, δυσί(ν) — ион. δυοῖσι) два, двое, две, иногда оба, обе
Пр.:εἷς καὴ δ. Гомер (X-IX вв. до н.э.) — один (из них) или оба;
δ. ἢ τρεῖς οἱ πρῶτοι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — двое-трое из передовых бойцов;
εἰς δ. Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — по два, по двое или Лукиан (ок. 120 — ок. 190) надвое;
δ. ποιεῖν τι Аристотель (384-322 до н.э.) — разделить что-л. на две части;
δυοῖν (θάτερον) — ἤ …ἤ Демосфен (384-322 до н.э.) — одно из двух — или …или;
σὺν δ. — вдвоем Гомер (X-IX вв. до н.э.), но тж. (v. l. σύνδυο) Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) по два;
ἀνὰ δ. и δ. καὴ δ. Новый Завет — по два, по двое;
τὰ δ. μέρη Лисий (ок. 445-380 до н.э.) (ср. лат. duae partes) — две части (из трех), т.е. две третиМорфологичский анализ слова δύο:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: δύο


Перевод: two


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Открыть окно