διανοημάτων

- размышлений

Лексема: διανόημα


Номер Стронга: 1270


Определения: 1270, διανόημα
1. размышление, мысль, помышление;
2. замысел, намерение.


Словарь Дворецкого:

1270: διανόημα

δια-νόημα -ατος τό
1) размышление, мысль
Пр.:(ἅπαν ἔργον καὴ λόγος καὴ δ. Платон (427-347 до н.э.))
2) замысел, намерение
Пр.:τοῖς ὀνόμασι παραπετάσμασι χρῆσθαι τῶν διανοημάτων Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — пользоваться словами, чтобы скрывать свои намеренияМорфологичский анализ слова διανοημάτων:


Часть речи: Существительное


Склонение: 3-е склонение


Падеж: Родительный


Число: Множественное


Род: Средний


Лексема: διανόημα


Перевод: a notion


Открыть окно