ἀφορμήν,

- причину,

Лексема: ἀφορμή


Номер Стронга: 874


Определения: 874, ἀφορμή
повод, причина, основание, возможность.


Словарь Дворецкого:

874: ἀφορμή

ἀφ-ορμή
1) исходная точка, опорный пункт, тж. операционная база
Пр.:(ἱκανέ ἀναχώρησίς τε καὴ ἀ. Лисий (ок. 445-380 до н.э.); μηδεμίαν ἀφορμήν καταλείπεσθαί τινι Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
2) причина, повод, основание
Пр.:(πρός и εἴς τι Полибий (ок. 200-120 до н.э.); ἀφορμέν παρέχειν и διδόναι Демосфен (384-322 до н.э.); ἀφορμέν λαβεῖν τι и ἔκ τινος Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
3) тж. pl. средства, капитал
Пр.:(ἀφορμέν δανείσασθαι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); πίστις ἀ. πασῶν μεγίστη Демосфен (384-322 до н.э.); εἰς ἀσφαλῆ πράγματα τὰς ἀφορμὰς καταθεῖναι Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
4) (у стоиков) отклонение, удаление
Пр.:( ἀ. λόγος ἀπαγορευτικός, sc. ἐστιν Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
ὁρμέ καὴ ἀ. Диоген Лаэртский (III/IV вв. н.э.) — влечение и отвращениеМорфологичский анализ слова ἀφορμήν,:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀφορμή


Перевод: an occasion, opportunity


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно