βρόχων

- силков

Лексема: βρόχος


Номер Стронга: 1029


Определения: 1029, βρόχος
1. петля (затяжная), силок, аркан.


Словарь Дворецкого:

1029: βρόχος

βρόχος
1) затяжная петля, веревка для удавления Гомер (X-IX вв. до н.э.), Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Эсхил (525/4-456 до н.э.), Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)
2) петля, очко
Пр.:(ἀρκύων Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
3) силок
Пр.:(ἱστάναι βρόχους Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.))
4) сеть, тенеты
Пр.:(θηρῶν βρόχοι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))Морфологичский анализ слова βρόχων:


Часть речи: Существительное


Склонение: 2-е склонение


Падеж: Родительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Лексема: βρόχος


Перевод: a noose


Открыть окно