ἀπαιδεύτων,

- невежественных,

Лексема: ἀπαίδευτος


Номер Стронга: 521


Определения: 521, ἀπαίδευτος
необразованный, невежественный.


Словарь Дворецкого:

521: ἀπαίδευτος

ἀ-παίδευτος 2
1) невоспитанный, необразованный
Пр.:( Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.); τινος Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
2) невежественный, грубый
Пр.:(τύραννος Платон (427-347 до н.э.); μαρτυρία Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э.)Морфологичский анализ слова ἀπαιδεύτων,:


Часть речи: Прилагательное


Падеж: Родительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Лексема: ἀπαίδευτος


Перевод: undisciplined


Открыть окно