ἀφόβως

- неустрашимо

Лексема: ἀφόβως


Номер Стронга: 870


Определения: 870, ἀφόβως
безбоязненно, бесстрашно, неустрашимо.


Словарь Дворецкого:

870: ἀφόβως

ἀ-φόβως
бесстрашно, неустрашимо Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)Морфологичский анализ слова ἀφόβως:


Часть речи: Наречие


Лексема: ἀφόβως


Перевод: fearlessly


Открыть окно