ἠσθένει.

- ослабевал.

Лексема: ἀσθενέω


Номер Стронга: 770


Определения: 770, ἀσΘενέω
1. быть слабым илинемощным, изнемогать, испытывать недостаток сил;
2. болеть, хворать; LXX: 03782 (כּשׂל‎).


Словарь Дворецкого:

770: ἀσΘενέω

ἀ-σθενέω
1) быть слабым, немощным
Пр.:(μέλη Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
2) быть больным, хворать
Пр.:(τοὺς ὀφθαλμούς Платон (427-347 до н.э.); ἄνθρωποι ἀσθενοῦσιν Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
εἶτ΄ ἠσθένησε Демосфен (384-322 до н.э.) — затем он заболел

3) бедствовать, нуждаться
Пр.:(ἀσθενοῦντες κἀποροῦντες Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἠσθένει.:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀσθενέω


Перевод: I am weak, sick


Лицо: 3-е склонение


Время: Имперфект


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное


Открыть окно