ἀετοὺς

- орлов

Лексема: ἀετός


Номер Стронга: 105


Определения: 105, ἀετός
орел (символ быстроты, иудеям по закону было запрещено есть его мясо, в Лк 17:37 употр. в знач. гриф); LXX: 05404 (נֶשֶׁר‎).


Словарь Дворецкого:

105: ἀετός

ἀετός эп.-ион. αἰετός, дор. αἰητός (ᾱ)
1) орел (как птица, посвященная Зевсу - Διὸς φίλτατος οἰωνῶν Гомер (X-IX вв. до н.э.), Διὸς ἀρχὸς οἰωνῶν Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.), Διὸς πτηνὸς κύων Эсхил (525/4-456 до н.э.))
Пр.:ἀ. ἐν νεφέλαισι погов. Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — орел в облаках (ср. «журавль в небе»)
2) воен. орел (знак или знамя войсковой части у персов и римлян)
Пр.:(ἀ. χρυσοῦς ἐπὴ δόρατος Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); ἄρασθαι τὸν ἀετόν Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
3) архит. фронтон, щипец Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.)
Пр.:τὰς οἰκίας ἐρέφειν πρὸς ἀετόν Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — снабдить дом фронтоном
4) «орел» (рыба из группы скатов) Аристотель (384-322 до н.э.)Морфологичский анализ слова ἀετοὺς:


Часть речи: Существительное


Склонение: 2-е склонение


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Лексема: ἀετός


Перевод: an eagle


Открыть окно