ἀνέκαμψεν

- возвратился

Лексема: ἀνακάμπτω


Номер Стронга: 344


Определения: 344, ἀνακάμπτω
возвращаться, поворачивать назад; LXX: 07725 (שׂוב‎), 05493 (סור‎).


Словарь Дворецкого:

344: ἀνακάμπτω

ἀνα-κάμπτω
1) загибать, отгибать
Пр.:(τὸ ἀνακαμπτόμενον καὴ κατακαμπτόμενον Аристотель (384-322 до н.э.))
2) поворачивать
Пр.:(ἔς τι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), εἴς и πρός τι Аристотель (384-322 до н.э.))
3) возвращаться
Пр.:(ἐπί τι Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.); πρός τινα Новый Завет)
4) ходить взад и вперед, кружить
Пр.:(ἐν ταῖς στοαῖς Плутарх (ок. 46 — ок. 126))Морфологичский анализ слова ἀνέκαμψεν:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀνακάμπτω


Перевод: to bend back, revert, return


Открыть окно