ἀλλοφύλων,

- иноплеменных,

Лексема: ἀλλόφυλος


Номер Стронга: 246


Определения: 246, ἀλλόφυλος
иноплеменный, чужеземный, чужой; а тж. как сущ.язычник (иноплеменный по отношению к евреям).


Словарь Дворецкого:

246: ἀλλόφυλος

ἀλλό-φῡλος 2
1) иноплеменный, чужеземный, чужой
Пр.:(χθών Эсхил (525/4-456 до н.э.); ἄνθρωποι, ἀρχή Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
πόλεμος ἀ. или πρὸς ἀλλοφύλους Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — война с чужеземцами;
οἱ ἐκτός τε καὴ ἀλλόφυλοι Платон (427-347 до н.э.) — иностранцы

2) необычный, особенный
Пр.:(ζῷα Диодор Сицилийский, I в. до н. э.)Морфологичский анализ слова ἀλλοφύλων,:


Часть речи: Прилагательное


Падеж: Родительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Лексема: ἀλλόφυλος


Перевод: a foreigner


Открыть окно