βιβλίου

- книге

Лексема: βιβλίον


Номер Стронга: 975


Определения: 975, βιβλίον
книжка, свиток, письмо (разводное).


Словарь Дворецкого:

975: βιβλίον

βιβλίον τό
1) лист(ок), письмо Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)
2) книга, сочинение
Пр.:(περὴ μετεώρων Аристотель (384-322 до н.э.))Морфологичский анализ слова βιβλίου:


Часть речи: Существительное


Лексема: βιβλίον


Перевод: a papyrus roll


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Средний


Открыть окно