διδάξαι

- научить

Лексема: διδάσκω


Номер Стронга: 1321


Определения: 1321, διδάσκω
учить, обучать, научать, поучать, наставлять; син.3560 (νουΘετέω), 4994 (σωφρονίζω).


Словарь Дворецкого:

1321: διδάσκω

δῐδάσκω
(aor. ἐδίδαξα, Гомеровские гимны, X-IX вв., Гесиод (IX в. до н.э.) тж. ἐδιδάσκησα, pf. δεδίδαχα; pass.: aor. ἐδιδάχθην, pf. δεδίδαγμαι)
1) реже med. учить, обучать
Пр.:(τινά τι Гомер (X-IX вв. до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), τινὰ περί τινος Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), τινά ποιεῖν τι Гомер (X-IX вв. до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), редко τινί ποιεῖν τι Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
διδάξαι τινὰ ἱππέα (sc. εἶναι) Платон (427-347 до н.э.) — обучить кого-л. верховой езде;
τά σε προτί φασιν Ἀχιλλῆος δεδιδάχθαι Гомер (X-IX вв. до н.э.) — этому ты, говорят, научился у Ахилла;
διδασκόμενος πολέμοιο Гомер (X-IX вв. до н.э.) — обучаясь военному делу;
med. (преимущ.) — учиться, обучаться, изучать (τι Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) и ποιεῖν τι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.)) или обучить (τινά τι Платон (427-347 до н.э.), τινα ποιεῖν τι Платон (427-347 до н.э.) и τινά τινα Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.))

2) поучать, наставлять
Пр.:πῶς δή, δίδαξον Эсхил (525/4-456 до н.э.) — объясни же, как именно;
λέγων διδασκέτω Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — пусть выступит и растолкует;
πέμπουσι πρέσβεις περὴ τῶν πεπραγμένων διδάξοντας Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — они отправляют послов, которые сообщили бы о принятых мерах

3) театр. разучивать, ставить (на сцене), представлять
Пр.:(δρᾶμα Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); Πέρσας, sc. Αἰσχύλου Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.))
ἄγριοι, οὓς Φερεκράτης ἐδίδαξεν Платон (427-347 до н.э.) — дикари, которых вывел на сцену ФерекратМорфологичский анализ слова διδάξαι:


Часть речи: Глагол


Лексема: διδάσκω


Перевод: I teach


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Инфинитив


Открыть окно