διαθήκην

- договор

Лексема: διαθήκη


Номер Стронга: 1242


Определения: 1242, διαΘήκη
1. завещание (посмертная воля или обещание, распоряжение об имуществе на случай смерти), завет (наставление или воля, данные последователям или потомкам), обещание;
2. соглашение, договор; LXX: 01285 (בְּרִית‎).


Словарь Дворецкого:

1242: διαΘήκη

δια-θήκη
1) устройство, состояние
Пр.:(τοῦ σώματος Демокрит (ок. 460-370 до н.э.) Апулей (1 в.) Секст Эмпирик (3 в. н.э.) — v. l. διαθιγή)
2) завещательное распоряжение, завещание Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Исей (ок. 420-350 до н.э.), Исократ (436-338 до н.э.)
3) наследство по завещанию
Пр.:(πλουτοῦσαν ἀφιέναι διαθήκην «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм)
4) соглашение, договор
Пр.:(διαθήκην διατίθεσθαί τινι Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.))
5) завет
Пр.:( παλαιὰ δ., καινή δ. Новый Завет)Морфологичский анализ слова διαθήκην:


Часть речи: Существительное


Лексема: διαθήκη


Перевод: a covenant, will, testament


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно