διδαχήν,

- учения,

Лексема: διδαχή


Номер Стронга: 1322


Определения: 1322, διδαχή
1. учение, доктрина, поучение, наставление, назидание;
2. обучение, преподавание.


Словарь Дворецкого:

1322: διδαχή

δῐδᾰχή
1) обучение, преподавание
2) поучение, наставление Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.)
Пр.:ἐκ διδαχῆς λέγειν τι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — говорить что-л. по (чьему-л.) наущению;
οὑ δέεσθαι διδαχῆς Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — не нуждаться в наставлении:
διδαχέν ποιεῖσθαι Лисий (ок. 445-380 до н.э.) = διδάσκεινМорфологичский анализ слова διδαχήν,:


Часть речи: Существительное


Лексема: διδαχή


Перевод: teaching, doctrine


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно