διαδώσει

- разделит

Лексема: διαδίδωμι


Номер Стронга: 1239


Определения: 1239, διαδίδωμι
1. раздавать, распределять, разделять;
2. передавать, распространять, разносить.


Словарь Дворецкого:

1239: διαδίδωμι

δια-δίδωμι
1) раздавать, распределять
Пр.:(τί τισιν Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.), Полибий (ок. 200-120 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
κόρας δ. Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — глядеть вокруг, озираться;
ἀλλήλοισι διαδόντες κόρας Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — обмениваясь или обменивающиеся взглядами

2) передавать
Пр.:(λαμπάδια ἀλλήλοις Платон (427-347 до н.э.))
3) разносить, распространять
Пр.:(λόγον περί τινος Плутарх (ок. 46 — ок. 126); διαδεδόσθαι εἰς τὸ πᾶν σῶμα Аристотель (384-322 до н.э.))
διαδοθείσης τῆς φήμης ἐν τῷ στρατοπέδῳ Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — когда слух об этом разнесся по войску;
ὕδωρ διαδίδοται εἰς τέν γῆν Аристотель (384-322 до н.э.) — вода впитывается в землю

4) распространяться, проникать
Пр.:(τὸ πνεῦμα διαδίδωσιν εἰς τὰ κοῖλα μέρη τοῦ πλεύμονος Аристотель (384-322 до н.э.))Морфологичский анализ слова διαδώσει:


Часть речи: Глагол


Время: Будущее


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: διαδίδωμι


Перевод: to give out


Открыть окно