δυνάστου

- сильного

Лексема: δυνάστης


Номер Стронга: 1413


Определения: 1413, δυνάστης
сильный, властелин, правитель, властитель, вельможа.


Словарь Дворецкого:

1413: δυνάστης

δῠνάστης -ου властелин, властитель, повелитель, правитель Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Полибий (ок. 200-120 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)
Пр.:λαμπροὴ δυνάσται Эсхил (525/4-456 до н.э.) = ἄστρα νύκτεραМорфологичский анализ слова δυνάστου:


Часть речи: Существительное


Склонение: 1-е склонение


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Лексема: δυνάστης


Перевод: a dynasty, dynast, dynastic ruler


Открыть окно