ἄδηλα

- неведомое

Лексема: ἄδηλος


Номер Стронга: 82


Определения: 82, ἄδηλος
1. невидимый, скрытный, незаметный;
2. неопределенный, неясный, смутный; LXX: 0987 (בַּלטּחוֹת‎) в Пс 50:6.


Словарь Дворецкого:

82: ἄδηλος

ἄ-δηλος 2
1) неизвестный, неведомый
Пр.:(ἀνήρ Софокл (ок. 496-406 до н.э.); αἰτίαι Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
ἄ. παντί Платон (427-347 до н.э.) или πᾶσι Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — никому не известный;
ἐν ἀδηλοτέρῳ ἦν ὅ τι πράττοιτο Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — было совершенно неизвестно, что он предпримет;
ἄδηλοι ὁποτέρων Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — неизвестно чьи:
οὐκ ἄδηλον ἦν Исократ (436-338 до н.э.) — было совершенно очевидно;
ἔπεισιν ἑκάστῳ ποικίλον ἐξ ἀδήλου τὸ μέλλον Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — для каждого будущее таит разнообразные и непредвиденные обстоятельства

2) таинственный, тайный
Пр.:(ἔχθρα Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
ἄδηλοι θάνατοι Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — таинственное убийство

3) невидимый, незаметный
Пр.:ἑαυτὸν ἀδηλον ποιεῖν Аристотель (384-322 до н.э.) — становиться незаметным;
ἄδηλον γενέσθαι Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — исчезнуть

4) недостоверный, неясный, смутный
Пр.:γνώμῃ ἀδήλῳ Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — на основании смутных подозрений;
τὰ ἄδηλα, ὅπως, ἀποβήσοιτο Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — обстоятельства, последствия которых предвидеть невозможно;
ἄ. πόλεμος Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — война, исход которой неясен;
ἄ. τῶν δεδραμένων πέρι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — по которому невозможно определить, что именно произошлоМорфологичский анализ слова ἄδηλα:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἄδηλος


Перевод: unseen, not obvious


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Средний


Открыть окно