βόες·

- быки;

Лексема: Βόες


Номер Стронга: 1016


Определения: 1016, βοῦς
вол, бык, корова (ж.р.).


Словарь Дворецкого:

1016: βοῦς

βοῦς дор. βῶς, βοός
1) и (gen. поэт. тж. βοῦ, dat. βοΐ, acc. βοῦν — эп. тж. βῶν, поэт. тж. βόα; pl.: βόες и βοῦς, gen. βοῶν, dat. βουσί и βόεσσι — поэт. тж. βοσί, acc. βοῦς и βόας, дор. βῶς; nom.- acc. dual. βόε) бык (тж. β. ἄρσην и ταῦρος β. Гомер (X-IX вв. до н.э.)); вол или корова
Пр.:β. ἄγριος Гомер (X-IX вв. до н.э.) — тур или буйвол;
β. ἐν Συρίᾳ Аристотель (384-322 до н.э.) — зебу (Bos taurus zebu);
ἔκοψε νόμισμα βοῦν ἐγχαράξας Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — (Тесей) велел отчеканить монету с изображением быка;
отсюда:
β. ἐπὴ γλώσσης μέγας βέβηκεν Эсхил (525/4-456 до н.э.) — бык наступил ему на язык, т.е. его подкупом заставили молчать, по друг. — у него язык отнялся;
ὄμμα βοός «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм предполож. — ромашка (Chamomilla)

2)
(1) щит из воловьей шкуры
Пр.:(νωμῆσαι βῶν ἀζαλέην Гомер (X-IX вв. до н.э.))
(2) воловья шкура
Пр.:(ὑποδήματα πεποιημένα ἐκ τῶν βοῶν Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
3) зоол. «бык» (вид ската, предполож. Raja oxyrihynchus) Аристотель (384-322 до н.э.)Морфологичский анализ слова βόες·:


Часть речи: Существительное


Лексема: Βόες


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно