διαλογισμοῖς

- рассуждениям

Лексема: διαλογισμός


Номер Стронга: 1261


Определения: 1261, διαλογισμός
1. размышление, помышление, мысль, мнение, рассуждение;
2. сомнение, спор.


Словарь Дворецкого:

1261: διαλογισμός

δια-λογισμός
1) подсчет, расчет Демосфен (384-322 до н.э.)
2) рассуждение, размышление Платон (427-347 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)
3) разговор, беседа Плутарх (ок. 46 — ок. 126)Морфологичский анализ слова διαλογισμοῖς:


Часть речи: Существительное


Лексема: διαλογισμός


Перевод: a calculation, reasoning, thought, plotting


Падеж: Дательный


Число: Множественное


Род: Мужской


Открыть окно