ἀνεκαινίσθη.

- возобновилась.

Лексема: ἀνακαινίζω


Номер Стронга: 340


Определения: 340, ἀνακαινίζω
возобновлять, обновлять; LXX: 02318 (חדשׂ‎) C(pi), G(hith).


Словарь Дворецкого:

340: ἀνακαινίζω

ἀνα-καινίζω
возобновлять
Пр.:(πόλεμον Плутарх (ок. 46 — ок. 126); ἔχθρα ἀνακεκαινισμένη Исократ (436-338 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀνεκαινίσθη.:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Пассив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀνακαινίζω


Перевод: to renew


Открыть окно