αὐθάδης.

- своенравный.

Лексема: αὐθάδης


Номер Стронга: 829


Определения: 829, αὐΘάδης
своевольный, самодовольный, самонадеянный, своенравный, дерзкий, строптивый; син.5367 (φίλαυτος); 829 (αὐΘάδης) - черта характера, проявляющаяся в следовании своим собственным желаниям и воле и пренебрежительном отношении к другим, 5367 (φίλαυτος) говорит об эгоистичности характера, заботе только о себе.


Словарь Дворецкого:

829: αὐΘάδης

αὐθάδης 2 (θᾱ)
1) самоуверенный, самонадеянный, самодовольный, заносчивый Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Эсхил (525/4-456 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.)
2) своенравный, строптивый
Пр.:(κύων Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
3) беспощадный, жестокий
Пр.:(σφηνὸς γνάθος Эсхил (525/4-456 до н.э.); αὐθαδεστέρα θαλάττης Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); φύσει τραχὺς καὴ αὐ. Плутарх (ок. 46 — ок. 126))Морфологичский анализ слова αὐθάδης.:


Часть речи: Прилагательное


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Лексема: αὐθάδης


Перевод: self-centered


Открыть окно