ἀντελάβετο

- взял

Лексема: ἀντιλαμβάνω


Номер Стронга:


Определения:


Морфологичский анализ слова ἀντελάβετο:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀντιλαμβάνομαι


Перевод: I take hold of, help, share in


Лицо: 3-е склонение


Время: Аорист


Залог: Средн.


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное


Открыть окно