ἁγιωσύνης

- святости

Лексема: ἁγιωσύνη


Номер Стронга: 42


Определения: 42, ἁγιωσύνη
святость (1. отделение от нечистоты и греха, нравственное совершенство;
2. о Боге: совершенство, отделение от всего тленного и несовершенного), моральная чистота, святыня; LXX: 06944 а тж.01935 (הוֹד‎).


Словарь Дворецкого:

42: ἁγιωσύνη

ἁγιωσύνη святость Новый Завет



Морфологичский анализ слова ἁγιωσύνης:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἁγιωσύνη


Перевод: a holy or sanctified state


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно