ἀδικίας.

- несправедливостью.

Лексема: ἀδικία


Номер Стронга: 93


Определения: 93, ἀδικία
несправедливость, неправда, неверность, беззаконие, вред, ущерб; LXX: 05771 (עָוֹן‎), 06588 (פֶּשַׂע‎), 05766 (ֶל‎w]e).


Словарь Дворецкого:

93: ἀδικία

ἀδικία
1) несправедливость, обида, насилие Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.)
Пр.:ἀδικίαν τινὸς κατηγορεῖν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — винить кого-л. в несправедливости;
περὴ θεοὺς ἀσέβεια, περὴ ἀνθρώπους ἀ. Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — нечестивость по отношению к богам, несправедливость по отношению к людям;
ἄρξας ἀδικίης Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — причинивший насилие первым, зачинщик, обидчик

2) вред, ущерб, урон
Пр.:ἐπ΄ ἀδικίᾳ τῆς πόλεως Демосфен (384-322 до н.э.) — во вред государствуМорфологичский анализ слова ἀδικίας.:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀδικία


Перевод: unrighteousness


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно