δόλιον

- хитрого

Лексема: δόλιος


Номер Стронга: 1386


Определения: 1386, δόλιος
коварный, обманчивый, лукавый, хитрый; LXX: 04820 (מִרְמָה‎).


Словарь Дворецкого:

1386: δόλιος

δόλιος 3 и 2
Гомер etc. = δολερός (1)хитрый, коварный (sc. Κλυταιμνήστρα Софокл (ок. 496-406 до н.э.); κρυψίνους καὶ δολερός Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); ἄνθρωπος Аристотель (384-322 до н.э.));
2)обманчивый, коварный (ποταμός Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — v. l. θολερός; εἵματα Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126); χρώματα Плутарх (ок. 46 — ок. 126)).)Морфологичский анализ слова δόλιον:


Часть речи: Прилагательное


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Лексема: δόλιος


Перевод: cunning, deceitful


Открыть окно