διαμενοῦσιν

- останутся

Лексема: διαμένω


Номер Стронга: 1265


Определения: 1265, διαμένω
пребывать, продолжать оставаться, сохраняться.


Словарь Дворецкого:

1265: διαμένω

δια-μένω
(fut. διαμενῶ) продолжать оставаться, сохранять (прежнее) положение
Пр.:(ἔτι καὴ νῦν Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) и μέχρι νῦν Плутарх (ок. 46 — ок. 126); ἐν ταύτῃ τῇ ἕξει Платон (427-347 до н.э.); ἐπὴ τῇ δουλοπρεπεῖ διατριβῇ Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
πέντε μῆνας ἐπὴ τῶν αὐτῶν διέμενον Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — пять месяцев (все) оставалось в том же положении;
ἐν ἑαυτῷ δ. Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — сохранять самообладание;
δ. ἐν τῇ πρός τινα φιλίᾳ Диодор Сицилийский, I в. до н. э. — поддерживать дружбу с кем-л.;
διαμένω λέγων Демосфен (384-322 до н.э.) — я попрежнему утверждаю;
αἱ διαμένουσαι λίμναι Аристотель (384-322 до н.э.) — постоянные, т.е. непересыхающие озера;
διέμεινα ἐγὼ καὴ οὐ προὔδωκα οὔθ΄ ὑμᾶς οὔθ΄ ἐμαυτόν Демосфен (384-322 до н.э.) — я устоял и не выдал ни вас, ни себя самогоМорфологичский анализ слова διαμενοῦσιν:


Часть речи: Глагол


Время: Будущее


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Множественное


Лексема: διαμένω


Перевод: to remain


Открыть окно