δόσει

- подарок

Лексема: δόσις


Номер Стронга: 1394


Определения: 1394, δόσις
1. преподношение, приношение;
2. дар, даяние, подаяние, подарок; LXX: 02706 (חֹק‎), 04976 (מַתָּן‎), 04991 (מַתָּת‎).


Словарь Дворецкого:

1394: δόσις

δόσις -εως
1) дача
Пр.:τοῦ φαρμάκου δ. Платон (427-347 до н.э.) — прием лекарства;
δ. θεοῖς Платон (427-347 до н.э.) — принесение даров богам;
δ. τῶν χρημάτων Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — предоставление денежных средств;
μισθοῦ δ. Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — выдача жалования;
τῆς παρακαταθήκης δ. Аристотель (384-322 до н.э.) — внесение залога

2) дар
Пр.:(δ. ὀλίγη τε φίλη τε Гомер (X-IX вв. до н.э.); θεῶν εἰς ἀνθρώπους δ. Платон (427-347 до н.э.))
κληρονομίαι οὐ κατὰ δόσιν, ἀλλὰ κατὰ γένος εἰσίν Аристотель (384-322 до н.э.) — наследства распределяются не в порядке дарения, а на основании родства

3) доля, часть
Пр.:(εἰς δόσεις διελεῖν τι Плутарх (ок. 46 — ок. 126))Морфологичский анализ слова δόσει:


Часть речи: Существительное


Склонение: 3-е склонение


Падеж: Дательный


Число: Единственное


Род: Женский


Лексема: δόσις


Перевод: donation


Открыть окно