δίκαιος,

- праведный,

Лексема: δίκαιος


Номер Стронга: 1342


Определения: 1342, δίκαιος
праведный (1. правильный, истинный, правдивый;
2. справедливый, честный;
3.чтущий законы, живущий по законам, не погрешающий против законов, законный); LXX: 06662 (צַדִּיק‎), иногда05355 (נָקִי‎).


Словарь Дворецкого:

1342: δίκαιος

δίκαιος3 и 2(δῐ)
1) чтущий законы, честный, справедливый, праведный
Пр.:(ἀνήρ Гомер (X-IX вв. до н.э.), Эсхил (525/4-456 до н.э.))
2) справедливый, подобающий, правильный
Пр.:(τὸ ῥηθέν Гомер (X-IX вв. до н.э.); λογισμός Демосфен (384-322 до н.э.))
3) истинный, настоящий, подлинный
Пр.:(πολίτης Демосфен (384-322 до н.э.); συγγραφεύς Лукиан (ок. 120 — ок. 190))
4) законный
Пр.:(μέμψις Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.); ὁδός Демосфен (384-322 до н.э.))
5) подходящий, (при)годный, отличный
Пр.:(ἅρμα Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); κρέας Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
ἵππον τῷ βουλομένῳ δίκαιον ποιήσασθαι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — приспособить лошадь к своим нуждам

6) ровный, точный
Пр.:αἱ ἑκατὸν ὀργυιαὴ δίκαιαί εἰσι στάδιον ἑξάπλεθρον Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — ровно сто оргий составляют стадий в шесть плетров
7) (с εἰμί) имеющий право
Пр.:δ. εἰμι ποιεῖν τι Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — я вправе делать что-л.
8) (с εἰμί) обязанный
Пр.:δίκαιοί ἐστε ἀμυνέοντες ἰέναι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — вы должны идти на помощь
9) (с εἰμί) заслуживающий, достойный
Пр.:(δ. ἐστ΄ ἀπολωλέναι Демосфен (384-322 до н.э.)). — см. тж. δίκαιον



Морфологичский анализ слова δίκαιος,:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: δίκαιος


Перевод: just, righteous, impartial


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно