ἁλιέων

- морских

Лексема: ἁλιεύς


Номер Стронга: 231


Определения: 231, ἁλιεύς
рыболов, рыбак.


Словарь Дворецкого:

231: ἁλιεύς

ἁλιεύς
I
-έως, ион. ῆος (ᾰ) adj. m морской
Пр.:(ἐρέται Гомер (X-IX вв. до н.э.); βάτραχος Аристотель (384-322 до н.э.))
II
-έως, ион. ῆος
1) мореход, моряк Гомер (X-IX вв. до н.э.)
2) рыболов, рыбак Гомер (X-IX вв. до н.э.), Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Гесиод (IX в. до н.э.), Платон (427-347 до н.э.)
3) "ёрыболов" (род хищной рыбы) Плутарх (ок. 46 — ок. 126)Морфологичский анализ слова ἁλιέων:


Часть речи: Существительное


Склонение: 3-е склонение


Падеж: Родительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Лексема: ἁλιεύς


Перевод: a fisherman


Открыть окно