ἀσθένειαν.

- немощи.

Лексема: ἀσθένεια


Номер Стронга: 769


Определения: 769, ἀσΘένεια
1. немощь, бессилие, слабость;
2. болезнь, недуг; LXX: 03782 (כּשׂל‎).


Словарь Дворецкого:

769: ἀσΘένεια

ἀ-σθένεια ион. ἀσθενίη
1) бессилие, немощь, слабость
Пр.:(σωμάτων Лисий (ок. 445-380 до н.э.); τοῦ γήρως Платон (427-347 до н.э.); τῆς ὄψεως Аристотель (384-322 до н.э.); τῆς ψυχῆς Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
2) недуг, болезнь
Пр.:( καταβολέ τῆς ἀσθενείας Платон (427-347 до н.э.); περὴ τὸν ὀφθαλμὸν ἀ. Лукиан (ок. 120 — ок. 190))
3) бедность, скудость
Пр.:(βίου Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀσθένειαν.:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀσθένεια


Перевод: want of strength, weakness, illness


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно