ἀπέραντος.

- бесконечный.

Лексема: ἀπέραντος


Номер Стронга: 562


Определения: 562, ἀπέραντος
бесконечный, беспредельный, нескончаемый.


Словарь Дворецкого:

562: ἀπέραντος

ἀ-πέραντος 2
1) беспредельный, бесконечный, нескончаемый
Пр.:(πεδίον Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.); πόντου κλῄς Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); ἀήρ Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.); ὁδός, ἀριθμός, χρόνος Платон (427-347 до н.э.))
2) бесчисленный, несметный
Пр.:(πένθη, δεισιδαιμονίαι Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
3) наглухо закрытый, безвыходный, безысходный
Пр.:(Τάρταρος, δίκτυον Эсхил (525/4-456 до н.э.))
ἐπειδέ δὲ ἀπέραντον ἦν Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — так как исхода не было видно

4) лог. не приводящий к окончательному заключению, тж. сомнительный
Пр.:(λόγοι Секст Эмпирик (3 в. н.э.))Морфологичский анализ слова ἀπέραντος.:


Часть речи: Прилагательное


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Лексема: ἀπέραντος


Перевод: interminable


Открыть окно